Vispārīga informācija par personas datu vākšanu un apstrādi un jūsu kā datu subjekta tiesībām

Datums: 2019. gada jūnijs

Mēs, t.i., TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG un tā saistītie uzņēmumi (skatiet http://subsidiaries.festool.com) (šeit un turpmāk „Festool”), vāc un apstrādā personas datus un uzņēmuma datus vairākiem nolūkiem.

Kādas kategorijas datus mēs izmantojam un no kurienes tos iegūstam?
Primāri apstrādāto personas datu kategorijas ietver jūsu kontaktinformāciju (uzņēmuma nosaukums, adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds, (mobilā) tālruņa numurs, atbildīgās kontaktpersonas e-pasta adrese) un atkarībā no apstrādes mērķa arī jūsu bankas informāciju un nodokļu maksātāja identifikācijas numuru.

Jūsu personas dati parasti tiek savākti tieši no jums. Mēs varam arī iegūt jūsu datus no trešajām pusēm (piemēram, mazumtirgotājiem) atsevišķos gadījumos, teiksim, ja esat reģistrējies mūsu visaptverošajai garantijai (SERVICE All-Inclusive®). Šādā gadījumā mēs jūs informēsim bez kavēšanās.

Kādiem nolūkiem dati tiek apstrādāti, kāds ir juridiskais pamatojums un kurš ir atbildīgs par datu apstrādi?
Mēs apstrādājam jūsu datus, ņemot vērā ES Vispārējās datu aizsardzības regulas (VDAR) noteikumus, spēkā esošos vietējos datu aizsardzības likumus un visu citus saistošos noteikumus.

a) Līgumsaistību kārtošana

Festool noslēdz dažādus līgumus (piemēram, līgumus ar piegādātājiem, sistēmas partneriem un pakalpojumu sniedzējiem, remontdarbu veicējiem u. c.), lai varētu īstenot savus komerciālos mērķus. Datu vākšana un apstrāde tiek izmantota līgumsaistību izveidošanai, izpildei un pārtraukšanai. Galvenais juridiskais pamatojums šādām darbībām ir VDAR 6(1b) punkts. Ja nepieciešams, mēs arī apstrādājam jūsu datus, pamatojoties uz VDAR 6(1f) punktu, lai aizsargātu mūsu vai trešo pušu (piemēram, likumsargājošo iestāžu) likumīgās intereses. Tas īpaši attiecas uz kriminālu pārkāpumu izmeklēšanu vai grupas ietvaros uz grupas pārvaldību, iekšējo saziņu un citiem administratīviem nolūkiem. Papildus personas datu apstrādi iespējams veikt, pamatojoties uz jūsu piekrišanu.

Pārzinis ir jūsu attiecīgais Festool līgumslēdzējs. Saistītā kontaktinformācija ir pieejama šeit https://www.festool.com/contact.

b) Visaptverošās garantijas īstenošana

Mēs vācam personas datus un uzņēmumu datus, lai veiktu reģistrāciju un izpildītu šīs līgumsaistības. Mēs iegūstam šos datus tieši no jums, kā arī atsevišķos gadījumos no trešajām pusēm (piemēram, mazumtirgotājiem). Šādā gadījumā jūs tiksiet par to informēts. Šādām darbībām galvenais juridiskais pamatojums ir VDAR 6(1a) un 6(1b) punkti.

Šajā kontekstā pārzinis ir:
Festool GmbH,  Wertstraße 20, 73240 Wendlingen, Vācija, tālrunis: +49 (0)7024 804-0 vai Festool uzņēmums, kas nodrošina šo līgumsaistību izpildi jūsu valstī. Saistītā kontaktinformācija ir pieejama šeit https://www.festool.com/contact.

c) Dažādu mūsu tiešsaistes pakalpojumu sniegšana

Festool piedāvā dažādus tiešsaistes pakalpojumus, piemēram, mūsu tīmekļa vietni, MyFestool, Festool lietotņu un biļetenu izplatīšanu. Attiecībā uz šo, lūdzu, izlasiet mūsu konfidencialitātes politiku, kas pieejama https://www.festool.com/privacy vai attiecīgās valsts Festool tīmekļa vietnē.

Šajā kontekstā pārzinis ir:
Festool GmbH
Wertstraße 20
73240 Wendlingen, Vācija
Tālrunis: +49 (0) 7024 8040

Festool ir ārējais datu aizsardzības pārzinis, ar kuru varat sazināties, rakstot uz datenschutz@tts-company.com.

d) Konkursu rīkošana

Festool regulāri rīko konkursus. Mēs vācam personas datus (vārds, uzvārds, adrese un e-pasta adrese), lai īstenotu šīs aktivitātes. Šīm darbībām juridiskais pamatojums ir VDAR 6(1a) un 6(1b) punkts.

Kas saņem jūsu datus?
Mūsu uzņēmumā minētos datus saņem tikai tās personas un biroji (piemēram, speciālistu nodaļas), kurām nepieciešami jūsu personas dati, lai izpildītu mūsu līgumsaistības un juridiskos pienākumus. Jūsu dati tiek pārsūtīti konkrētiem uzņēmumiem mūsu korporatīvajā grupā, kad šie uzņēmumi centralizēti pārvalda datu apstrādes uzdevumus saistītajiem uzņēmumiem šajā grupā.

Papildus mēs dažreiz nodarbinām citus pakalpojumu sniedzējus, lai izpildītu mūsu līgumsaistības un juridiskos pienākumus (piemēram, sūtītu produktus vai pasta ziņojumus). Varat iegūt mūsu izmantoto apakšuzņēmēju un pakalpojumu sniedzēju sarakstu, ietverot tos, ar kuriem mums ir īstermiņa un ilgtermiņa darījumu attiecības pēc pieprasījuma no attiecīgā pārziņa.

Mēs varam arī pārsūtīt jūsu personas datus papildu saņēmējiem ārpus uzņēmuma, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu mūsu kā darba devēja līgumsaistības un juridiskos pienākumus. Piemēri ietver:

  • publiskās iestādes (piem., finanšu iestādes, tiesas);
  • bankas (SEPA maksājumu formulārs);
  • maksātnespējas administratorus bankrota gadījumā.

Vai jums ir obligāti jāsniedz savi dati?

Mēs vēlamies jūs informēt, ka atticīgo līgumsaistību ietvaros un, lai saņemtu visaptverošo garantiju, jums ir jāsniedz personas dati un uzņēmuma dati, kas ir nepieciešami, lai noslēgtu, īstenotu un pārtrauktu līgumsaistības vai pakalpojuma saistības, vai arī tie dati, ko mums ir jāvāc atbilstīgi likumam. Ja izmantojat savas tiesības sniegt iebildumus vai nesniegt mums šos datus, mēs nevarēsim izpildīt ar jums līgumsaistības vai mūsu pakalpojumu saistības, ko nosaka visaptverošā garantija.

Cik ilgi jūsu dati tiek saglabāti?

Mēs izdzēšam jūsu personas datus, tiklīdz tie vairs nav nepieciešami iepriekš minēto mērķu izpildei, vai arī esat izmantojis savas tiesības iebilst. Jūsu personas dati pēc līgumsaistību izbeigšanas tiek uzglabāti tik ilgi, cik to nosaka likums. Bieži to nosaka likumā norādītie pienākumi sniegt pierādījumus un saglabāt datus, ko citu starpā regulē Vācijas komerclikums un nodokļu likums. Šīs likumdošanas ietvaros saglabāšanas periodi ir līdz desmit gadus ilgi. Personas datus iespējams uzglabāt arī attiecīgo laika periodu, kad pret mums iespējams izvirzīt prasības (juridisko ierobežojumu periods var būt no trim līdz trīsdesmit gadiem).

Kādas privātuma tiesības varat izmantot kā datu subjekts?

Varat iegūt informāciju par jums saglabātajiem datiem no attiecīgā pārziņa. Turklāt, ja ir spēkā noteikti kritēriji, varat likt izlabot vai izdzēst savus datus. Jums var būt arī tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi, kā arī tiesības iegūt sniegtos datus strukturētā, bieži lietotā un mašīnlasāmā formātā.

 

Tiesības iebilst

Jums ir tiesības iebilst savu personas datu apstrādei tiešiem mārketinga nolūkiem bez jebkāda iemesla.
Ja mēs apstrādājam jūsu datus mūsu likumīgo interešu aizsardzības nolūkā, varat iebilst pret apstrādi, pamatojoties uz konkrēto situāciju. Šādā gadījumā mēs pārtrauksim jūsu personas datu apstrādi, ja vien nevaram sniegt pietiekamu likumīgu pamatojumu, kas ir svarīgāks par jūsu interesēm, tiesībām un brīvību, vai arī, ja apstrāde tiek izmantota, lai izveidotu, īstenotu vai aizsargātos pret juridiskām prasībām.


Kur iespējams iesniegt sūdzības?

Varat iesniegt sūdzību iepriekš minētajam datu aizsardzības pārzinim vai kompetentajai datu aizsardzības iestādei.